Welkom
Welkom op de site van de Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen waarin de besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen samenwerken. De Stichting is opgericht door de schoolbesturen met als doel het op een eensluidende en onafhankelijke wijze doen uitvoeren van wettelijke regelingen op het gebied van klachtrecht en met betrekking tot beroepskwesties betreffende eindexamens in het voortgezet onderwijs. De besturen hebben een (regionale) Klachtencommissie en een (regionale) Commissie van Beroep ingesteld. Beide commissies worden ondersteund door de Stichting Geschillenregelingen.

Klachtencommissie:
Als u overweegt een klacht in te dienen tegen een school of een persoon verbonden aan de school kunt u de (bovenschoolse) Klachtencommissie van de Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen inschakelen als het bestuur van uw school aangesloten is bij de genoemde Stichting. Op deze site vindt u informatie welke scholen gebruik maken van de diensten van de Klachtencommissie, hoe u een klacht kunt indienen en hoe de Klachtencommissie tewerk gaat in de behandeling van de klacht. De Klachtencommissie doet een beargumenteerde uitspraak of de klacht gegrond of ongegrond is en kan daaraan voor het schoolbestuur waaronder de aangeklaagde school ressorteert een advies verbinden.

Commissie van Beroep:
Indien een leerling een onregelmatigheid heeft begaan bij het maken van een toets in het kader van een school- of landelijk examenonderdeel kan de directeur van de school daaraan een sanctie verbinden. Als de leerling het oneens is met deze sanctie staat er de mogelijkheid van beroep open bij de (bovenschoolse) Commissie van Beroep Eindexamens van de Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen indien het bestuur van uw school is aangesloten bij de Stichting. Op deze site vindt u informatie welke scholen gebruik maken van de diensten van de Commissie van Beroep, hoe u een beroepsschrift kunt indienen en hoe de Commissie van Beroep tewerk gaat in de behandeling van het beroep. Het is belangrijk voor u te realiseren dat er maar beperkte tijd is tussen de uitspraak van de directeur van de school inzake de sanctie én het moment dat het beroepschrift moet worden ingediend bij de Commissie. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend voor beide partijen.

Als u
een klacht wil indienen:
Volg deze link naar de site van de Klachtencommissie. Hier vindt u meer informatie over de taak en werkwijze van deze commissie en de manier waarop u een klacht kunt indienen. Het reglement van de commissie kunt u hier ook vinden.

Als u
een beroepschrift wil indienen:
Volg deze link naar de site van de Commissie van Beroep Eindexamens. Hier vindt u alle informatie bijvoorbeeld voor welke zaken u bij de commissie kunt aankloppen en hoe u een beroepschrift kunt indienen. Het reglement van de Commissie van Beroep kunt u hier ook vinden.